Vedtægter for lokalarbejde i kredsene i DWK

Landet er opdelt i følgende kredse, der ledes af en bestyrelse bestående af enten 3 eller 5 medlemmer. Disse medlemmer vælges af og blandt kredsens medlemmer ved en årlig generalforsamling. Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres i Weimaraner-Nyt og/eller Jagthunden, så alle medlemmerne har modtaget besked senest 14 dage før generalforsamlingen.

Landet inddeles i 4 kredse, som består af:

Kreds 2, Jylland
Kreds 3, Fyn
Kreds 4, Sjælland
Kreds 5, Lolland


Der afholdes en årlig generalforsamling med min. følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetæller
Formandens beretning
Kassererens forelæggelse af regnskabet
Valg af bestyrelse og suppleanter
Behandling af indkomne forslag
Evt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Der kan vælges fra 1-5 suppleanter i prioriteret rækkefølge. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen og således, at deres valgperiode forskydes for hinanden. Af de øvrige bestyrelsesmedlemmer følger 1 medlem i 5-mandsbestyrelser formandens valgperiode, medens 2 medlemmer i 5-mandsbestyrelser og 1 mand i 3-mandsbestyrelser følger kassererens valgperiode.

Valget kan ske ved skriftlig afstemning, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemmer måtte ønske det.

Dansk Weimaraner Klubs kasserer er ”født” revisor for kredsen, og der skal derfor ikke vælges revisor på kredsens generalforsamling.

Formanden er kredsens kontaktperson til Dansk Weimaraner Klub.

Bestyrelsesmedlemmerne kan fratages deres tillidsposter, hvis de efter klubbestyrelsens skøn modarbejder klubbens formål. Afgørelsen kan dog indbringes for og behandles ved klubbens generalforsamling, der har den endelige afgørelse.

Såfremt der ikke i løbet af 2 år fra den seneste generalforsamling, hvor der blev valgt en funktionsdygtig bestyrelse, er lykkedes at vælge en bestyrelse på min. 3 personer, tilfalder kassebeholdningen Dansk Weimaraner Klub.

Oprettelse af nye kredse kan kun ske i samråd med Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse og skal godkendes på klubbens førstkommende generalforsamling.

I kredse hvor der ikke findes en bestyrelse, kan Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse udpege en ”kontaktperson” blandt kredsens medlemmer. Denne ”kontaktperson” kan lade afholde max. 2 arrangementer om året for kredsens medlemmer. Der må ikke opkræves nogen form for gebyr ved disse arrangementer, der går uden om de konkrete.

Kredsarbejdet skal hvile i sig selv, og bestyrelsen/”kontaktpersonen” hæfter selv for ethvert underskud, ligesom arbejdsindsats og transport m.v. er ulønnet.

Arrangementer i kredsene skal bekendtgøres i Weimaraner-Nyt og/eller Jagthunden.

Kredsene kan beskæftige sig med praktisk og teoretisk arbejde, evt. i samråd med andre klubber, dog ikke på dage hvor Dansk Weimaraner Klub lader afholde sine aktiviteter.

På præmier der indkøbes og benyttes til kredsprøver, kredsafslutninger etc. må – hvis der benyttes indgravering – kun stå Dansk Weimaraner Klubs initialer eller bomærke i forbindelse med kredsnavn eller kredsnummer.

Som hjælp til start af nye kredse yder Dansk Weimaraner Klub et éngangsbeløb på 500 kr. og et tilskud på 15 kr pr. fremmødt hund pr. jagtligt arrangement det første regnskabsår, hvor dokumentation i form af tilmeldingsblanketter med relevante oplysninger skal fremsendes til klubbens kasserer umiddelbart efter arrangementets afholdelse.

Etablerede kredse kan opnå et tilskud pr. fremmødt hund til kredsens jagtlige arrangementer, der udbetales i henhold til en optegnelse over årets deltagere, som er underskrevet af samtlige kredsens bestyrelsesmedlemmer, eller hvor dokumentation i form af tilmeldingsblanketter med relevante oplysninger fremsendes til klubbens kasserer. Beløbet fastsættes af Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse umiddelbart efter afslutningen af Dansk Weimaraner Klubs regnskabså, dog senest 1. marts. Hver kredsformand modtager brev fra Dansk Weimaraner Klubs bestyrelse om fastsættelse af tilskuddet, hvis der er ændringer i forhold til året før.

Vedtægterne er vedtaget på Dansk Weimaraner Klubs generalforsamling den 31. marts 1996.