<

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner Klub06-02-2015 - 07:31

Lørdag den 28. marts, 2015

kl. 16:30 i Nr. Hostrupvej 22, 6230 Rødekro

 

Dagsorden er i henhold til klubbens love af den 28. maj 2001

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Formandens beretning til godkendelse

5. Fremlæggelse af regnskab 2014 til godkendelse

6. Godkendelse af budget for 2015

7. Fastsættelse af kontingent for 2016

8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af Formand, Morten Hougaard modtager genvalg.

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer

1. Bestyrelsesmedlem, Steen Jensen ønsker ikke genvalg

11. Valg af 3 suppleanter

12. Valg af revisor

13. Valg af revisorsuppleant

14. Udnævnelsen af Årets ildsjæl 2014, husk at indsende dit forslag til sekretaer@weimaraner.dk

15. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

De indkomne forslag kan rekvireres ved at indsende frankeret svarkuvert til sekretær Søren Guldager, Guldagervej 30, Ejersted, 9493 Saltum.

  

For at opnå stemmeret, skal kontingentet være indbetalt senest 4 uger før generalforsamlingen.

 

Se eventuelt klubbens vedtægter her!

 

På bestyrelsens vejne:

 

Husk at du kan bestille mad til efter generalforsamlingen hvor vi holder en lille fest - mad bestilles her! 

Formand
Morten Hougaard 

 

 

 

<